Dünyadan Örnekler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Üniversite Sanayi İşbirliği için köprü görevi üstlenen bir birimdir. TTO; proje bazında ihtiyaca göre,  araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim veya patent ofisi gibi kaynakların ürettiği hizmetlerin bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır. Üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması için TTO, iş bekleyen değil, işi takip eden (proaktif) bir yapıyla hareket eder. İş dünyası ile yakın temas kurarak işbirliği projelerini oluşturmak için fırsat kollayan bir süreci yönetir.

Üniversitelerin ve iş dünyasının farklı önceliklerinin ve bakış açılarının olması nedeniyle yürütülen projelerin takip ve koordinasyonunda TTO’nun rolü büyük önem taşımaktadır. Akademik olarak çıktı sayılan birçok eylem, TTO için sadece bir başlangıç niteliğindedir. TTO için bilginin bir ürüne dönüştürülmesi sonuçtur.

TTO’nun yürüttüğü faaliyetlerin başarıya ulaşması için birebir hizmet anlayışı son derece önemlidir. TTO’ya gelecek bir proje taslağının şekli uygunluğunun kontrolü, üniversite sanayi işbirliği kapsamında tarafların eşleştirilmesi, söz konusu projenin ne tür hibe ve desteklerden yararlanabileceği, patentlenebilir olup olmadığının araştırılması, patent fikri olan akademisyenin desteklenmesi, girişimcilere mentörler tarafından iş hayatına ilişkin tecrübelerin aktarılması vb. faaliyetler, birebir hizmet ile hayata geçirilebilecek uygulamalardır. Bu çerçevede TTO fikirden ürüne giden süreci yönetmeyi ve paydaşlar arasındaki koordinasyonu sağlamayı temel ilke edinmiştir. TTO’nun yukarıda sayılan fonksiyonlarından hareketle üniversite bünyesinde teknoloji transferine ilişkin ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Tüm birimlerdeki TTO’nun faaliyet kapsamına giren etkinlikler TTO koordinasyonunda gerçekleştirilir.

Üniversite girişimcilik endeksi ile ilgili veri toplama ve dokümantasyon işleri TTO tarafından gerçekleştirilir.

Tüm çalışan ve öğrenciler tarafından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları başvuruları öncesinde TTO’ya bilgi verilmesi gerekir.

Üniversite çatısı altında hazırlanan ulusal ve uluslararası tüm projeler için, proje yürütücüsünün isteği üzerine, TTO tarafından inceleme yapılarak yönlendirme ve tavsiyelerde bulunulur.

Üniversitenin tüm birimleri, mensupları tarafından sunulan projelere ait proje başlığı, süresi, bütçesi, paydaşları ve başvuru yapılan kuruluş gibi temel bilgileri aylık periyotlar halinde TTO’ya bildirmek zorundadır.

Teknoloji Transfer Ofisinin Önemi

İnovasyonun küresel rekabette ana unsur olduğu günümüzde, rekabetçi ürünlerin geliştirilebilmesi için mevcut kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ve sürekli yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesi gerekmektedir. Ar-Ge alt yapısı, yaratıcı yenilikçi girişimci potansiyeli, modern iletişim ağı gibi kriterler, ülkelerin ve dolayısıyla sanayi bölgelerinin rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu çerçevede, üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin sanayi tarafından daha yoğun bir şekilde kullanılmasını kolaylaştıracak ara yüzlere ihtiyaç duyulmaktadır.

YYÜ Teknoloji Transfer Ofisinin görevi, üniversitemizde üretilen bilginin sanayi tarafından daha yoğun bir şekilde kullanılmasını kolaylaştıracak, sanayicinin iş odaklı problemlerine ve taleplerine çözüm üretecek (eşleştirme kabiliyetinde olan) yapıyı oluşturmak ve bu faaliyetleri etkin bir şekilde yönetmektir.

Teknoloji Transfer Ofisinin yürüteceği faaliyetlere bağlı olarak, üniversite sanayi işbirliğine dayalı çalışmalar ile yeni bilgi ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, üniversite kaynaklı buluşların koruma altına alınarak kullanıma sunulması, üniversitelerin özellikle yurt dışı kaynaklı hibe fonlarından daha fazla yararlanmasına yönelik projelerin oluşumu ve girişimciliğin teşviki amaçlanmaktadır.

YYÜ TTO arayüz görevi ile buluşçular, yenilikçiler ve girişimcilerin fikir ve önerilerini, fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesi, bunun toplum, ülke ekonomisi ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesi şeklinde bir değer yaratma zincirinin en önemli halkasını oluşturmaktadır.

Teknoloji Transfer Ofisinin Yapısı

TTO, üniversite, teknopark, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri (proje geliştirme ve yönetimi), fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek üzere kurulmuş yapıyı ifade eder.

Teknoloji Transfer Ofisinin Faaliyet Alanı

TTO’nin yürüteceği faaliyetler beş modülü kapsamaktadır. Bu modüller, Eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri; Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler; Üniversite Sanayi işbirliği faaliyetleri (proje geliştirme ve yönetimi); Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama ve Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri şeklinde sıralanmaktadır.

Eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri

TTO’nin kuruluş amacının ve faaliyetlerinin tüm paydaşlara (bölgedeki sanayiciler, akademisyenler, öğrenciler vb.) tanıtılması, faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için farkındalık oluşturulması ile TTO çalışanlarının eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile üniversitelerin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması, özel sektör ve akademisyenlere yönelik Ar-Ge ve inovasyon işbirliklerinin oluşturulması, destek programlarının tanıtılması, FSMH ve girişimciliğe yönelik çeşitli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler

Üniversitenin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerini sağlamaya yönelik TTO faaliyetlerini kapsar. Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi kapsamında yurt içi ve yurt dışı desteklerin tek bir çatı altında toplanması, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması, finansal destek programlarına ulaşımı hızlandırarak ve programlardan yararlanmaya yönelik hizmetler vererek ulusal/uluslararası hibe ve desteklerden yararlanılması arttırılacaktır.

Projelerin başvurusu, revizyonu, istenen veya ret edilen projelerin yeniden yapılandırılması, alınan projelerin izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan tüm sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluşturularak bir bütünlük sağlanması hedeflenir.  Ayrıca araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe konularında destek verilmesi, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile üniversitede geliştirilen projelerin, yatırımcılara tanıtılarak, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık verilmesi konularındaki tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

Üniversite Sanayi işbirliği faaliyetleri (proje geliştirme ve yönetimi)

Üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasını sağlamaya yönelik TTO faaliyetlerini kapsar. TTO, çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında idari destekler, projelendirme, proje yönetimi, ulusal ve uluslararası ortaklıkların kurulması konularında koordinasyon hizmetlerini sağlar. Ayrıca bu hizmetler ile üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere araştırmacıları sanayi ile buluşturmak ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi sağlayacak arayüz rolünü yürütmek amaçlanmıştır.

Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama

Fikri Sanayi Mülkiyet Hakları (FSMH) politikasını oluşturarak yürütülmesi, üniversitede FSMH kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, bu kapsamdaki patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesine yönelik TTO destek hizmetlerini kapsar. Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında TTO etkin rol almaktadır.

Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılması, katma değer yaratımının arttırılmasına yönelik olarak akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin firma kurmasını teşvik etmek ve firma kuruluş sürecine gerekli desteği sağlamaya yönelik faaliyetleri kapsar. TTO çatısı altında Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencilere, güçlük çekebilecekleri pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda destek verilerek, kuluçkalık ve iş rehberliği hizmetlerinden yararlanmaları, çekirdek sermayeye erişimlerini kolaylaştırarak ve bu sayede fikirlerini ticarileştirecek destek hizmetleri konularında danışmanlık hizmetleri verilir.

MENÜ
Kapat